GAELIC HAIKUS based on the Ogham

Birch

Doir’- beithe

Sgàilean plaosgach air uaine

Banais air chall ann an giùlan

 

Birch grove

Glimmering veils in forest green

Lost brides at a funeral

 

 Willow

 Seileach a’ tumadh

Sreang anns an abhainn

Cùirtear sraing aig losgannan

 

Willow wallows in the shallows

Dipping tendrils

Lace curtain for frogs

 

Hawthorn    

Uath breac

Cùbhreachd a’pasgadh droighnichean

An-t-og-mhios air a bhreith/a togalaich!

 

Speckled hawthorn pink and white

Perfumed blanket swaddles the thorns

June moon

 

Oak

Sgiathalaich duir

Speur a reir Van Gogh

Leòban orachan de’n-t-samhradh

 

Fluttering oak

Patches of Van Gogh sky

Golden scraps of summer

 

 Hazel

Clòimh-chat air a’choll

Breaghad anns an t-Earrach

Babagan an òir

 

Hazel dressed in finery

Ruffling on the Spring breeze

Golden bobbles

 

 Fir

Silver fir

Stairway through the woodland canopy

Squirrel skywalker

 

Ailm staidhreach

Briseadh am mullach-coille

Feòrag anns an adhar gorm

 

The following four haikus have not been published but are part of the same set

 

Ivy

Taigh sean a’caogaidh troimh gort

Lòsain dorcha

Feusag is speuclairean.)

 

Old house keeking through the ivy

Panes gleaming darkly

Beard and glasses

 

Whins/Gorse

Onn air na beanntan, teine òir

Grianach a dh’fhaicinn

Cràiteach a làimhsich

 

Whins on the mountainside, blaze of gold

Sunny to see

Searing to hold!

 

Rowan

Luis ‘na fàs trasda

Dìreach as an taobh

Sgùd àrd air a fuar Beinn Mor

 

Rowan alone

Straight out of the bare rock

Ben More’s lofty pioneer

 

 

Yew

Iubhar dubh

Meallach le ‘n ealain àma

Freiceadan aig an dorus bàis.

 

Black yew

Twisted by the arts of time

Bouncer at the door of death

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s