High Kirk on Ulva

Home
Writing
Activism
Events
Contact
(1901 Census: 600; 2001 Census: 16)
Roadie noddin left and richt
By the eerie roofless raw
Hens spurrin in the kirkyaird
Sonsie dome biggit til the 600 sowels
Wha lang syne raxit guidlie een tae God.

Nae meenister thunners doon the day
Fae the open Bible on the toom pulpit
Straucht as a die the line o relics
Fourteen wee chairs in the howe o the kirk
Bidin douce-like on a passin Sabbath.
(Scots version pub. in Lallans # 69 in 2006)

Eaglais ann an Ulbha
(1901 cunntas-slaigh 600; 2001 cunntas-sluaigh 16)
Cearcan a’piocadh anns a’ chladh
Corp-eaglais uamhach, stìoball àrd
Thogadh air sgàth
Sia ceud anaman
A’togail o chionn fhada
Na shuilean chun Dhe.

Chan eil ministear tuilleadh ann
A’beucaich sios bho bìoball
Chum sreath dhìreach, shàmhach
Ceithir cathraichean dheug
A’feitheamh le urram
Ri Sàbaid dol seachad.
(Gaelic version pub. in An Guth in 2005) Mary McCabe